STRONA GŁÓWNA

WSPARCIE NA STARCIE - opis projektuCelem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jako skutecznych form przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej mieszkańców subregionu zielonogórskiego

W ramach projektu zaplanowaliśmy:

1) 80 h szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej/zakładania spółdzielni socjalnej, wykorzystania komputera w prowadzeniu firmy/spółdzielni, praktycznych symulacji w ramach wirtualnej firmy, wzmacniania kompetencji biznesowych oraz indywidualne doradztwo;

2) Przyznanie środków w wysokości do 40 tys złotych brutto na rozwój działalności gospodarczej 14 wybranym uczestnikom projektu oraz 6 założycielom spółdzielni socjalnej.

3)Wsparcie pomostowe - wypłacane przez okres do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej dla 14 osób i spółdzielni socjalnej (jako jednego podmiotu)

4) Przedłużone wsparcie pomostowe zarezerwowane dla siedmiu osób, które rozpoczęły działalność.

4) Indywidualne doradztwo- opiekę trenera po otrzymaniu wsparcia podstawowego i przedłużonego.

5) Materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz dojazdy dla osób spoza ZG.


Ideą projektu jest połączenie działalności gospodarczej z celami społecznymi zmierzającymi do ograniczenia zjawiska marginalizacji oraz aktywizacji i integracji społecznej. Stąd zaplanowaliśmy utworzenie spółdzielni socjalnej oraz przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności w tzw. obszarze usług społecznych użyteczności publicznej.


Do kogo adresowany jest nasz projekt?


Do 30 osób fizycznych, które spełniają łącznie podstawowe warunki:

-posiadają zameldowanie na terenie powiatów nowosolskiego, krośnieńskiego, zielonogórskiego oraz miasta Zielona Góra,

- planują rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą,

-nie posiadały zarejestrowanej działalności w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.WSPARCIE NA STARCIE