Historia

Początki naszej organizacji sięgają 1985 roku. Towarzystwo Integracji Społecznej powstało jako stowarzyszenie Klub Abstynentów „Krokus”. Początkowo skupialiśmy się tylko na pomocy osobom uzależnionym, ale stopniowo zwiększaliśmy zakres swoich działań. W 1993 roku zmieniliśmy statut oraz zmieniliśmy nazwę na „Towarzystwo Integracji Społecznej”. Obecnie pomagamy ludziom pochodzącym z różnych środowisk, w szczególności staramy się wspierać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Wielkim sukcesem TIS w 2008 roku była realizacja projektu „Więcej Lepiej Razem”, w ramach którego powstała koalicja organizacji pozarządowych, działających w obszarach pomocy na rzecz osób marginalizowanych (niepełnosprawnych, rodzin, społeczności wiejskich, przeciwdziałania uzależnieniom), licząca obecnie 27 członków. Projekt ten, podobnie jak kolejne nasze przedsięwzięcie - Bank Drugiej Ręki (trwający do maja 2009), stanowił świetną okazję do współdziałania z licznymi organizacjami. W ramach Banku Drugiej Ręki pozyskiwaliśmy i dystrybuowaliśmy sprzęt i artykuły biurowe dla organizacji i instytucji oraz – jako Autorized Refurbisher - instalowaliśmy bezpłatne, oryginalne oprogramowania systemu windows i pakietów biurowych Microsoft na komputerach należących do organizacji pozarządowych.

Współpraca z Fundacją Bank Żywności w Zielonej Górze (TIS jako partner) zaowocowała realizacją projektu Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich, świadczącego bezpłatne porady prawne, których adresatami było ponad 300 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2008 rok to także okres kiedy rozwinęła się współpraca z Collegium Polonicum, które służy nam wsparciem merytorycznym podczas realizacji projektów.

Ważnym wydarzeniem było także powstanie Integracyjnej Spółdzielni Socjalnej, której celem jest aktywizowanie, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową. Spółdzielnia ta jest często dużym wsparciem dla Towarzystwa Integracji Społecznej podczas realizacji wielu projektów.

W 2008 roku powstała również samopomocowa grupa wparcia dla osób niepełnosprawnych. Służy ona wsparciem w rozwiązywaniu trudności życia codziennego dla osób niepełnosprawnych, stanowiąc także okazję do dzielenia się ich wspólnymi sukcesami i radościami. Od momentu powstania grupa wciąż się rozrasta, przybywają nowi chętni, co wskazuje na dużą potrzebę jej istnienia.

Warto dodać, że działanie to realizowane jest ze środków własnych TIS. Przy Towarzystwie Integracji Społecznej od wielu lat funkcjonują także inne ruchy samopomocowe, działające na rzecz osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz hazardu.

Podczas swojej wieloletniej działalności realizowaliśmy sukcesywnie wiele zadań. Od 1985 roku współpracujemy z Biurem Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizujemy także zadania publiczne zlecane przez Urząd Marszałkowski.