Strona główna

01 lipca 2010 r. Towarzystwo Integracji Społecznej w Zielonej Górze rozpoczęło realizację Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Silni Duchem – wsparcie osób niepełnosprawnych w drodze do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym”.

Głównym celem Projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym z terenu województwa lubuskiego, poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową oraz budowanie wsparcia w ich otoczeniu. Dlatego też, w Projekcie będą mogły uczestniczyć bezrobotne osoby niepełnosprawne (w tym ON długotrwale bezrobotne) oraz osoby niepełnosprawne nieaktywne zawodowo z terenu woj. lubuskiego. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia dla 85 Beneficjentów Ostatecznych (8 edycji x ~11 osób). Na wsparcie składają się:

1) 10-dniowe warsztaty wyjazdowe dla 85 BO, obejmujące:

- warsztaty (motywacyjne, poradnictwo zawodowe, porady psychologa, doradztwo prawne, inne),

- indywidualne poradnictwo (psychospołeczne, medyczne, edukacyjne, zawodowe);

2) indywidualne wsparcie doradcy zakresie stworzenia Indywidualnego Planu Aktywności;

3) przygotowanie staży zawodowych dla 16 Uczestników Projektu (ok. 3 miesiące),

4) organizacja wolontariatu dla 16 BO (min. 80 godzin – max. 2 miesiące)

5) indywidualne poradnictwo psychospołeczne dla 45 BO i 40 osób z otoczenia ON (np. opiekuna/krewnego).

Dodatkowe wsparcie przewidziane dla Beneficjentów Ostatecznych, to m.in.:

1) zakwaterowanie i wyżywienie,

2) materiały do zajęć

3) możliwość refundacji części kosztów dojazdu.