Strona Główna

Z przyjemnością informujemy, iż
Towarzystwo Integracji Społecznej
wraz z
Lubuskim Stowarzyszeniem Profilaktyki Społecznej
realizują projekt:

„Lubuskie Centrum Ekonomii Społecznej”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest wsparcie podmiotów sektora ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych oraz osób zamierzających rozpocząć działalność w tym obszarze. Zadanie to realizuje Lubuskie Centrum Ekonomii Społecznej, w którym uzyskać mogą Państwo porady specjalistów z zakresu prawa, księgowości, pozyskiwania funduszy oraz budowania wizerunku podmiotu ekonomii społecznej. Ponadto oferujemy Państwu udział w szkoleniach z tematyki związanej z tworzeniem i funkcjonowaniem tego typu podmiotów.

Nasz projekt skierowany jest zwłaszcza do: członków istniejących już organizacji pozarządowych, osób i grup pragnących założyć organizacje i fundacje, osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, opuszczających placówki opieki zastępczej, zakłady karne i zakłady leczenia odwykowego, wychowanków rodzin zastępczych), które chcą znaleźć zatrudnienie w ramach spółdzielni socjalnych. Szczególnym wsparciem obejmiemy podmioty działające na terenach wiejskich.

Zapraszamy Państwa do siedziby Towarzystwa Integracji Społecznej przy ulicy Drzewnej 13 w Zielonej Górze.