Projekt "Cyber NGO"
Wypracowana (z inicjatywy Fundacji na rzecz Collegium Polonicum ) Strategia Rozwoju Organizacji Pozarządowych w Województwie Lubuskim ukazuje wyraźny niedobór sprzętu, w tym komputerów, dostępu do Internetu oraz umiejętności skutecznego posługiwania się komputerem wśród lokalnych NGO. Same organizacje wskazują na te problemy w swojej działalności. Przekłada się to przede wszystkim trudności w zdobywaniu środków z funduszy strukturalnych, wypalenie zawodowe liderów organizacji, problemy kadrowe oraz problemy z zarządzaniem finansowym. Organizacje wskazują również, że w przypadku posiadania odpowiedniej liczby środków finansowych przeznaczyłyby je m.in. - na podniesienie kwalifikacji pracowników, wolontariuszy i zatrudnienie lub skorzystanie z usług specjalisty - 27% badanych; - wyższy wskaźnik miało jedynie doposażenie NGO's w sprzęt - ponad 50% badanych.Przeprowadzona analiza SWOT pokazuje, że Organizacje pozarządowe radzą sobie w województwie lubuskim znacznie gorzej niż na pozostałych obszarach kraju, jeżeli chodzi o istnienie w świadomości społecznej. Organizacje infrastrukturalne nie włączają i nie animują mniejszych organizacji do swoich projektów. Jak wynika z danych GUS na terenie województw, które będą objęte projektem działało 18.874 organizacji pozarządowych, które stanowią nasza docelowa grupę odbiorców. Z w/w analizy SWOT i naszych doświadczeń wynika, że organizacjom brakuje nie tylko opisanego już sprzętu, ale i podstawowych materiałów i artykułów biurowych.Nasz projekt jest skierowany do organizacji i ich członków, a za główny cel stawia sobie wzmacnianie tego sektora m.in. poprzez przeszkolenie członków i pracowników NGO's z zakresu nowoczesnych technologii. Podstawowym celem jest wykwalifikowanie kadry podmiotów III-go sektora i niektórych podmiotów ekonomii społecznej w wiedzę i umiejętności.

Na terenie na którym planujemy przeprowadzać działania pomimo coraz większej ilości przedsięwzięć nakierowanych na III sektor czy szerzej, sektor ekonomii społecznej brak jest oferty szkoleniowej z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii. Pojawienie się takiej oferty będzie swoistym dopełnieniem działań innych podmiotów. Ponadto charakterystyka działań (nieduże, wyjazdowe szkolenia z naszym sprzętem) pozwoli nam dotrzeć na tereny wiejskie oraz do podmiotów które tam działają co jest niespotykanym dotąd pomysłem na skalę całej zachodniej części kraju.

Projekt w całości realizowany będzie w partnerstwie z Towarzystwem Integracji Społecznej. Kluczowe we współpracy będzie czerpanie z doświadczeń partnera w kwestii konkretnych działań, wspólne podejmowanie decyzji w sprawach merytorycznych, oraz wykorzystanie pokaźnego zasobu kontaktów Partnera.

Działając na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej (w szczególności organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych) pośrednio oddziałujemy na ich beneficjentów. Jakość i możliwości podejmowanych przez nich działań widocznie się zwiększy dzięki uzyskanej za naszym pośrednictwem pomocy. Włączenie nowoczesnych rozwiązań realnie przyczyni się poprawy świadczonych usług przez te podmioty na rzecz beneficjentów ich działań.

Zgodnie z opisem ogólnym uczestnicy szkoleń z technologii IT będą wybierani na podstawie kolejności zgłoszeń. Pleć nie będzie miała wpływu na nasz wybór. Osoby będące realizatorami projektu będą rekrutowani poprzez nabór otwarty. Kryterium wyboru osób zaangażowanych w realizacje projektu będą kwalifikacje i kompetencje kandydata, a nie płeć.