Projekt CYBER NGO podniesie wewnętrzny potencjał IIIgo sektora oraz podmiotów ekonomii społecznej.Podjęte założenia osiągniemy poprzez prowadzone zajęcia dydaktyczne z zakresu Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych co pozwoli wyposażyć członków i pracowników organizacji pozarządowych w podstawowe jak i zaawansowane kompetencje z zakresu uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Na kursach przygotujemy uczestników do efektywnego i legalnego korzystania z nowoczesnych technologii, sposobów ich wykorzystania w zarządzaniu i kierowaniu organizacją oraz projektami.